مجله تدریس زبان

بهترین روش تدریس زبان

چگونه بهترین روش تدریس زبان را داشته باشیم؟

تصور کنیم، که یک  کلاس با تعدادی زبان آموز در اختیار شما هستند، تا با آنها زبان تدریس کنید. چگونه تصمیم می گیرد کدام الگوهای زبانی، زبان را به آنها آموزش دهید کدام  واژه ها، کدام الگوهای دستوری، کدام مهارت...

Page 1 of 4 1 2 4