محصولات ویژه مدرسان زبان

محصولات ویژه زبان آموزان

محصولات ویژه مدیران آموزشگاه زبان

پلن‌های مشاوره توسعه کسب و کار زبان با محمود پیرهادی

پلن کوچینگ مدرسان و مدیران

بهبود عملکرد مدرسان و مدیران زبان
۲۵۰ هزار تومان
 • توسعه فردی مدیران و مدرسان زبان
 • انضباط شخصی و سازمانی
 • تبلیغات آموزشگاه زبان
 • تصمیم گیری شخصی و سازمانی
 • یافتن نقاط قوت شخصی و سازمانی
 • تصمیم گیری شخصی و سازمانی

پلن مدرس زبان پولساز

کسب درآمد از مهارت زبان
۳۹۰ هزار تومان
 • مهارتهای تولید محتوای زبانی
 • روش های تدریس زبان
 • ایجاد برند مدرس زبان
 • کسب درآمد از مهارت زبانی
 • ساخت محصولات زبانی
 • راه‌اندازی آموزشگاه زبان شخصی
ویژه!

پلن ارتقاء آموزشگاه زبان

کسب درآمد از آموزشگاه زبان
۴۹۰ هزار تومان
 • مدیریت آموزشگاه زبان
 • استخدام و اخراج
 • توسعه فردی کارکنان آموزشگاه زبان
 • تبلیغات موثر برای آموزشگاه
 • روش های جذب زبان آموز
 • سیستم‌سازی آموزشگاه زبان
ویژه مدیران