دسته بندی: ویژه مدیران آموزشگاه زبان

۴ اصل مدیریتی که حتما باید مدیران آموزشگاه زبان بدانند

چگونه با برنامه ریزی در آموزشگاه زبان ثروتمند بشویم

مصاحبه محمود پیرهادی با خانم دکتر پورعیوض مدیر آموزشگاه زبان صبح انقلاب تبریز